Korzystając z usług naszego wyspecjalizowanego zakład produkcji paliw na Wembley w Londynie, klienci firmy Seneca są w stanie realizować swoje ambicje zredukowania do zera ilości odpadów trafiających na składowiska, co udaje się osiągnąć poprzez przekształcenie różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady komunalne, przemysłowe i handlowe, w paliwo RDF.

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.

Wytworzone w ten sposób paliwa są wykorzystywane przez naszych europejskich partnerów do produkcji energii, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla środowiska, ponieważ redukuje ilość paliw kopalnych zużywanych w celu ogrzewania budynków i zaopatrywania ich w energię elektryczną.